Flyg från:
Stockholm
Göteborg
Malmö/Köpenhamn
Från
Vart som helst
Vart vill du resa?
Förslag på resmål:

Användarvillkor & integritetspolicy

1. INLEDNING 1.1 Almedialt är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter avseende fysiska personer som via digitala kanaler (ex. hemsida och epost) kommunicerar och delar personliga uppgifter med Almedialt. 1.2 Almedialt behandlar personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och de regler som finns för dataskydd. Almedialt är öppna med varför och på vilket sätt som Almedialt behandlar personuppgifter och lämnar därför i denna policy utförlig information hanteringen av sådana uppgifter. 2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS 2.1 Personuppgifter som kan komma att behandlas i samband med att användaren kommunicerar med Almedialt via hemsida eller epost utgörs exempelvis av: • namn • post- och e-mailadress • IP-adress • kontaktuppgifter av olika slag 3. VAD PERSONUPPGIFTERNA ANVÄNDS TILL Nedan redogörs för syftena med behandling av personuppgifter. 3.1 Almedialt behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera eller följa upp intresse från kund eller intressent som aktivt valt att kontakta företaget. Uppgifterna kommer ej att spridas vidare till tredje part eller användas i sådana syften som kunden ej tydligt valt och accepterat att ta del av (ex. direkt marknadsföring). 3.2 Baserat på samtycke från kund Kommunikationen mellan besökaren på hemsidan och Almedialt innehåller en samtyckesklausul där den Registrerade frivilligt kan lämna sitt samtycke till att Almedialt behandlar den Registrerades personuppgifter för ändamål ovan angivna. Detta samtycke kan återkallas av den Registrerade. 4. SÄKERHET 4.1 Almedialt kommer att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter mot missbruk, förstörelse och förlust genom olyckshändelse eller otillbörligt utlämnande. Om Almedialt anlitar en utomstående part för att förse Almedialt med tjänster som innefattar behandling av personuppgifter kommer Almedialt att säkerställa att sådana partners tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som Almedialt har godkänt. 4.2 Vid överföring av information via internet kan säkerheten aldrig garanteras fullt ut. Även om Almedialt implementerar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter (exempelvis kryptering) kan Almedialt inte garantera fullständig säkerhet för information som den Registrerade överför till Almedialt webbplats. All överföring av uppgifter sker därför på den Registrerades egen risk. När Almedialt har erhållit uppgifter kommer Almedialt att tillämpa stränga rutiner och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. 5. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER GENOM KAKOR (COOKIES) 5.1 Almedialt använder cookies på sin hemsida för att (i) kunna tillhandahålla funktionalitet, (ii) analysera hur tjänster används och för att kunna ge användarna den bästa användarupplevelsen. 5.2 En cookie är en textfil som webbläsaren sparar i besökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av hemsidan och spara inställningar till efterföljande besök. Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid 2) en sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när användarens stänger webbläsaren. 5.3 Permanenta cookies används bland annat för att lagra eventuella personliga inställningar hos användaren samt i syfte att anpassa information och marknadsföring. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av hemsidan. 5.4 Om användare inte vill acceptera cookies kan dessa blockeras i inställningarna i webbläsare. Observera att om cookies inte inaktiverats utgår Almedialt från att användningen av sådana accepteras. 6. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 6.1 Rätt till registerutdrag, rättelse och invändning 6.1.1 Den Registrerade har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Almedialt utför. Den Registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter samt invända mot behandling av personuppgifter som behandlas med stöd av berättigade intressen efter en intresseavvägning enligt artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen. 6.1.2 Vid den Registrerades invändning mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring kommer Almedialt att upphöra med sådana behandling. 6.2 Gallring och rätt till radering 6.2.1 Den Registrerades uppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och Almedialt kommer i övrigt att avidentifiera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. 6.2.2 Den Registrerade har också rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändigt. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas för direkt marknadsföring. 6.3 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling 6.3.1 Den Registrerade har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall. a. Om den Registrerade ifrågasätter riktigheten av personuppgifter. b. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och den Registrerade väljer begränsning av personuppgifter istället för radering. c. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för, och då den Registrerade behöver dessa för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. d. Om den Registrerade invänt mot behandling som stödjer sig på en intresseavvägning. 6.3.2 En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Almedialt utan den Registrerades samtycke. 6.4 Rätt till dataportabilitet 6.4.1 Den Registrerade har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som den Registrerade själv lämnat i de fall dessa uppgifter behandlats baserat på samtycke från den Registrerade. 6.5 Utövande av rättigheter 6.5.1 Om den Registrerade vill utnyttja någon eller flera av sina rättigheter enligt ovan kan den Registrerade rikta sådan begäran till Almedialt. Kontaktuppgifter återfinns nedan under punkt 8. 6.5.2 Almedialt kommer att behandla en begäran från den Registrerade skyndsamt. Om Almedialt inte avser att bevilja en begäran helt eller delvis, kommer den Registrerade informeras om detta samt skälen till beslutet. 7. BEHÖRIG MYNDIGHET 7.1 För det fall den Registrerade är missnöjd med Almedialt behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med ovan kan klagomål framföras till Datainspektionen eller annan tillämplig myndighet. Kontaktuppgifter till Datainspektionen kan erhållas genom dess hemsida, www.datainspektionen.se. 8. KONTAKT Vid frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av personuppgifter vänligen kontakta personuppgiftsombud på Almedialt: E-mail: info@almedialt.se Telefon: +46 (0) 70 99 66 010 Adress: Cervins väg 41 16342 Spånga Sverige

Weekendflyg.se